www.buksurg.com.ua

 

Головна сторінка

Про нас

Контакт


Правління асоціації

Статут асоціації

Напрямки роботи

Оперативна інформація

Новини хірургії 

 
Статут асоціації  
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Чернівецька обласна громадська організація медиків «Асоціація хірургів Чернівецької області» (надалі - Асоціація) є місцевою громадською організацією, яка створена для захисту інтересів своїх членів та об'єднує на добровільних засадах, на основі єдності інтересів та за професійною ознакою лікарів, членів громадської організації, що мають сертифікат лікаря - спеціаліста за спеціальністю «хірургія», для досягнення мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.  Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3.
  Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4.  Повне найменування Асоціації: Чернівецька обласна громадська організація медиків «Асоціація хірургів Чернівецької області».
1.5.  Cкорочене найменування Асоціації: ЧОГОМ «Асоціація хірургів Чернівецької області».
1.6.  Діяльність Асоціації поширюється на територію Чернівецької області.
1.7.  Асоціація є юридичною особою з моменту її реєстрації, має свою печатку, штамп, бланк з власним найменуванням, рахунки (в т.ч. валютні) в банківських установах, власну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Загальними зборами Асоціації, які реєструється в установленому чинним законодавством порядку.
1.8.  Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може виступати позивачем та відповідачем у судах.
1.9.  Асоціація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
1.10.  Місцезнаходження Асоціації: 58032, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 9-А/188.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1.  Метою діяльності Асоціації є: соціальний і правовий захист законних інтересів своїх членів, а також сприяння розвитку вітчизняної медичної науки та практики.
2.2.  Асоціація ставить перед собою такі завдання:
   захист законних інтересів своїх членів, сприяння вирішенню їх проблем, пов'язаних з професійною діяльністю;
   допомога членам Асоціації у сфері практичної, наукової діяльності та професійного удосконалення;
   сприяння науково-дослідницькій роботі членів Асоціації;
   сприяння реалізації «ноу-хау» в галузі загальної хірургії;
   сприяння популяризації медичних знань серед населення Чернівецької області;
   сприяння розвитку зв'язків з іншими медичними громадськими об'єднаннями та співробітництву між лікувальними закладами України та іноземними лікувальними закладами;
   сприяння удосконаленню системи підготовки медичних кадрів і приведенню їх у відповідність до світових стандартів;
•   створення сприятливих умов для підвищення професійної та творчої активності членів Асоціації.
2.3.    Для    виконання    статутних   завдань,    у    порядку,    встановленому   чинним законодавством, Асоціація має право:
   представляти та захищати законні інтереси своїх членів у державних органах, в тому числі органах судової влади, громадських об'єднаннях, навчальних закладах;
   ідейно, організаційно та матеріально підтримувати членів Асоціації та громадські організації, які мають спільну з Асоціацією мету, надавати допомогу у їх створенні;
   організовувати та проводити науково-практичні конференції, наради, симпозіуми, лекції, диспути, круглі столи, колоквіуми та стажування;
   вносити пропозиції до органів державної влади з питань охорони здоров'я;
   брати участь у розробці рекомендацій по виробництву, стандартизації та розповсюдженню обладнання, інструментів та матеріалів для загальної хірургії;
   здійснювати громадську експертизу устаткування, інструментарію та матеріалів для загальної хірургії, що випускаються і використовуються та давати громадський висновок про доцільність розробки та виробництва нового устаткування, інструментарію, матеріалів та виробів;
   надавати інформаційні та консультативні послуги для членів Асоціації;
   засновувати засоби масової інформації;
   здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств;
   брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації та лекційної пропаганди;
   підтримувати зв'язки з вітчизняними та міжнародними громадськими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у проведенні заходів, цілі яких не суперечать чинному законодавству;
   співпрацювати з державними органами та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок, об'єднань громадян, їх блоків, коаліцій, укладати відповідні угоди з ними;
   одержувати від органів державної виконавчої влади і управління, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
   самостійно розробляти та затверджувати положення про посадові оклади, встановлювати показники, розміри та строки оплати та преміювання найманих працівників Асоціації;
   залучати на договірних засадах для виконання робіт, передбачених Статутом Асоціації, висококваліфікованих фахівців, вітчизняні та іноземні науково-дослідні та інші організації;
•   відряджати за кордон вітчизняних та приймати в Чернівцях іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації;
2.4. Асоціація сприяє виконанню рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку медичної науки і охорони здоров'я населення.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1.  Членство в Асоціації може бути лише індивідуальним.
3.2.  Членами Асоціації можуть бути громадяни України незалежно від статі,
національності, віросповідання, які мають сертифікат лікаря - спеціаліста за спеціальністю «хірургія», які визнають та дотримуються положень цього Статуту, вчасно сплачують членські внески та беруть участь у діяльності організації.
3.3.  Прийом до Асоціації членів здійснюється за рішенням Ради Асоціації на підставі письмової заяви, поданої до цього органу.
3.4.  Члени Асоціації мають членський квиток члена Асоціації.
3.5.  Після прийняття рішення про прийом до членів Асоціації, особі, що вступила, надається членський квиток.
3.6.  Членство у Асоціації не виключає членства в інших об'єднаннях громадян.
3.7.  Члени Асоціації мають право:
   обирати і бути обраними до всіх органів Асоціації;
   отримувати юридичну, практичну та іншу допомогу та підтримку, пов'язану з професійною діяльністю:
   отримувати   рекомендації  від  Асоціації  щодо   присвоєння   чи   підтвердження лікарської категорії;
   брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
   брати участь у розробці та виконанні загальних позицій Асоціації;
   брати участь у розробці програм та проектів Асоціації;
   мати повну інформацію про всі види діяльності Асоціації;
   вільно висловлювати на зборах Асоціації свої погляди та відстоювати свою думку.
3.8.  Члени Асоціації зобов'язані:
   дотримуватися положень цього Статуту;
   здійснювати свою діяльність згідно вимог медичної етики;
   брати активну участь у роботі Асоціації;
   виконувати рішення загальних зборів та дотримуватись рекомендацій керівних органів Асоціації;
   регулярно сплачувати  членські  внески, розмір яких  встановлюється  керівним органом Асоціації і затверджується на Загальних зборах Асоціації;
3.9.  Членство в Асоціації припиняється:
   при добровільному виході із організації на підставі письмової заяви, поданої до органу, що здійснив прийом;
   у випадку порушення Статуту та вчинені дій, що завдають шкоди Асоціації чи підривають її авторитет, на підставі рішення органу, що здійснив прийом.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

4.1.  Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Радою Асоціації не менше одного разу на 1 рік, а позачергові - за вимогою 1/3 від загальної кількості членів Асоціації та Ревізійної комісії.
4.2.  Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів засновники і члени Асоціації повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення.
4.3.  Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше 50 відсотків членів Асоціації. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення загальних зборів, про що члени Асоціації повідомляються додатково.
4.4.  Рішення Загальних зборів є правомочними, якщо в їх роботі брали участь більше половини членів Асоціації. Усі питання, які розглядаються загальними зборами вирішуються простою більшістю голосів, крім рішень, що передбачені розділом 6 та 7 Статуту, і оформляються протоколом, що підписується головуючим та відповідальним секретарем Загальних зборів. Протокол підлягає постійному зберіганню.
4.5.  Рішення, прийняті на Загальних зборах, є обов'язковими для всіх членів Асоціації, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав і обов'язків членів Асоціації, які є обов'язковими тільки Для тих членів, що голосували за їх прийняття.
4.6.  До компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:
   прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;
   затвердження плану роботи та розвитку Асоціації;
   обрання Ради у складі: Голови Асоціації, Заступника Голови Асоціації та члена Ради Асоціації терміном на 3 роки;
   обрання Ревізійної комісії у складі Голови Ревізійної комісії та члена Ревізійної комісії терміном на 3 роки;
   визначення кола повноважень Ради Асоціації;
   затвердження власної символіки та інших необхідних реквізитів;
   вирішення питань, що входять у коло діяльності Асоціації, які будуть прийняті Загальними зборами на розгляд;
   заслуховування та затвердження звітів щодо діяльності Ради та ревізійної комісії Асоціації:
   затвердження бюджету Асоціації;
   реорганізація та ліквідація Асоціації.
4.7. Загальні збори Асоціації мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані із статутною діяльністю.
4.8.  Постійно-діючим керівним органом Асоціації є Рада, яка діє в період між загальними зборами. До складу Ради входять Голова Асоціації, Заступник Голови Асоціації та член Ради Асоціації.
4.9.
  Рада Асоціації збирається не менше одного разу на 3 місяці, рішення якої приймається відкритим голосуванням при наявності 2/3 її членів простою більшістю голосів.
4.10.  До компетенції Ради Асоціації належать питання:
   прийняття рішення про скликання Загальних зборів Асоціації;
   розробка проектів та пропозицій щодо основних напрямків діяльності Асоціації;
   налагодження співпраці з органами державної виконавчої влади, засобами масової інформації, установами, спорідненими громадськими та іншими організаціями, у тому числі і зарубіжних країн на основі угод, договорів тощо;
   прийняття рішень про набуття та позбавлення членства в Асоціації; визначення розмірів вступного та поточних членських внесків;
   організація фінансової діяльності Асоціації;
   прийняття рішень про заснування та ліквідацію підприємств та організацій, необхідних для виконання завдань Асоціації, затвердження їх керівників;
   прийняття рішень про випуск наукових і періодичних видань Асоціацій, затвердження їх редакторів.
4.11. Керує роботою Ради Асоціації - Голова Асоціації, а в разі його відсутності заступник Голови Асоціації.
Голова Асоціації:
   організовує роботу Ради, головує на її засіданнях та на Загальних зборах Асоціації;
   представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та громадськими організаціями, а також у міжнародних зв'язках;
   укладає від імені Асоціації договори, угоди, тощо;
   робить заяви від імені Асоціації до державних органів і засобів масової інформації;
   має право підписувати фінансові та інші документи Асоціації, відкривати рахунки у відповідних банківських структурах;
   видає довіреності та доручення;
   розпоряджається у межах його компетенції майном та коштами Асоціації;
   за погодженням з Радою Асоціації приймає на роботу та звільняє працівників апарату організації;
   вирішує питання про заохочення або притягнення до відповідальності членів та штатних працівників Асоціації;
   приймає рішення і ухвали, що стосуються організаційних питань;
   виконує рішення Загальних зборів та Ради Асоціації.
4.12. Заступник Голови Асоціації:
•   у разі відсутності Голови Асоціації виконує його обов'язки.
4.13.  Асоціація має право утримувати своїх штатних працівників для виконання організаційної роботи. Працівників приймають на роботу згідно з штатним розкладом, затвердженим Загальними зборами Асоціації. На них поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
4.14.  Господарську та іншу комерційну діяльність госпрозрахункових організацій, установ і підприємств із статусом юридичної особи, заснованих Асоціацією, контролює і перевіряє Ревізійна комісія Асоціації, яка обирається загальними зборами у складі двох осіб, а саме Голови та члена Ревізійної комісії і підзвітна лише Загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює також контроль за дотриманням Статуту Асоціації і виконанням рішень прийнятих Загальними зборами, перевіряє організаційну, фінансову діяльність Асоціації.
4.15.    Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Асоціації надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих письмових пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам.
4.16.  Ревізійна комісія зобов'язана обов'язково вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Асоціації або виявлені зловживання посадових осіб Асоціації.
4.17.  Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах і балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс.
4.18.  Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються Загальними зборами.
4.19.  Термін повноважень на кожній із виборних посад в Асоціації триває не більше трьох років.

5. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

5.1.  Кошти Асоціації формуються із:
•   вступних та членських внесків;
   добровільних   пожертв   від  організацій,   підприємств,   установ   (в  тому   числі іноземних), приватних осіб;
   відрахувань від господарської діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих Асоціацією підприємств;
   інших надходжень, що не заборонені законом.
5.2.   Кошти Асоціації витрачаються на фінансування її статутної діяльності.
5.3.   У власності Асоціації можуть бути: будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, майно культурно-просвітницького призначення, інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності Асоціації, передане їй членами Асоціації або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями або придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
5.4.  Асоціація не несе відповідальності у зобов'язаннях своїх членів, а останні не
відповідають за зобов'язання Асоціації.

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

6.1.  Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
6.2.  Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за
рішення подано не менше 3/4 голосів членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах. При цьому всі права та обов'язки, що належали Асоціації, переходять до її правонаступників.
6.3.  Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 3/4 голосів членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду.
У випадках ліквідації Асоціації за рішенням Загальних зборів Рада Асоціації створює ліквідаційну комісію, яка після задоволення всіх законних майнових претензій вирішує питання про майно Асоціації відповідно до чинного законодавства України.
6.4.  Кошти та інше майно Асоціації, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.
6.5.  Асоціація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

7. ПОРЯДОК ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1.  Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів Асоціації і реєструються в установленому законодавством порядку.
7.2.  Рішення про зміни та доповнення до Статуту Асоціації приймаються Загальними зборами членів Асоціації 3/4 голосів присутніх на загальних зборах членів Асоціації.

 

 

 

 

 

 


 

 

buk.surg@gmail.com Управління Статут Напрямки роботи Оперативна інформація Новини хірургії Наверх

© 2010, Асоціація хірургів Чернівецької області
Контакт: buk.surg@gmail.com
© 2010, Студія V-Design